วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนนทบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม โดยมี นาย รชต  กฤตธรรมวรรณ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน และนางสาวพรรณิภา  งามเลิศ  เป็นรองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายในกิจกรรมยังได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และได้เชิญเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือมาให้พรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สถานศึกษา ครู และนักเรียนนักศึกษา