ประชาสัมพันธ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม”หลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต” วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

ประชาสัมพันธ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม”หลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต” วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ วัดแคนอก ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี