เข้ารับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17.00 – 19.00 น

เข้ารับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 17.00 – 19.00 น