ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
  2. โครงการศึกษาคุณธรรม กิจกรรมอบรมการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
  3. นิเทศการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา วันที่ 26 ก.ค. และวันที่ 4 ส.ค. 2561